julia在线视频

julia在线视频

元气虚,加人水二钟,枣二枚,姜一片,灯心二十茎,煎之,槌法,入姜汁调之,温服。诸数为在腑,属热。

若手足挛拳,其脉离经者,皆不治也。胀满时痛,桂枝加芍药汤;痛甚,桂枝加大黄汤。

其或大便自利,怫郁气短,燥屎不通,又如果靥者,卢医复生,不能施其巧矣。若夫下利谵语,目直视,下利厥冷,躁不眠,下利发热,厥而自汗,下利厥冷,无脉,灸之不温,脉不至者,下利一日十数行,脉反实者,皆为不治也。

审脉问证,辩名定经。痰盛者,加栝蒌仁、贝母,去防风、细辛。

设有感冒非时暴寒而误认作正伤寒者,有劳力感寒而误认作真伤寒者,有杂证类伤风而误认作伤寒治者,有直中阴经真寒证而误认作传经之热证者,有温热病而误认作正伤寒治者,有暑证而误认作伤寒治者,有如狂而认作发狂者,有血证发黄而误认湿热发黄者,有蚊迹而认作发斑者,有动阴血而认作鼻衄者,有谵语而认作狂言者,有独语而认作郑声者,有女劳复而认作阴阳易者,有短气而认作发喘者,有痞满而认作结胸者,有心下硬痛,下利纯清水而俗呼为漏底者,有哕而误认干呕者,有并病而认作合病者,有正阳明腑病而认作阳明经病者,有太阳证无脉而便认死证者,有里恶寒而认作表恶寒者,有表热而误作里热者,有阴发躁而认作阳证者,有少阴病发热而认作太阳证者,有标本全不晓者,此几件终世不相认者,比比然乎。 杂病亦然。

其脉微细,大小便自利,小柴胡汤也。水二钟,姜三片,煎之。

Leave a Reply